Hellenic Sailing Federation

Ομοσπονδία -> Καταστατικό

 
     
 
 
 

 

ΠαγκόσμιαΝέα

I.S.A.F.

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
 • Ενημέρωση
 •  

  EUROSAF

  Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
 • Ενημέρωση
 •  

  Τελευταία Αποτελέσματα

   

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420

  12/4 - 17/4/2014
  Ν.Ο. Πάρου

  Αποτελέσματα

   

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist

  12/4 - 16/4/2014
  Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

  Αποτελέσματα

   

   

   

   

   

   

   

  Το Νεο Καταστατικό της Ομοσπονδίας

  ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Στην Αθήνα, το έτος 1951, σύμφωνα με την νομοθεσία περί Σωματείων, ιδρύθηκε Ομοσπονδία αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της ιστιοπλοΐας, με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ” (Ε.Ι.Ο), ξενόγλωσσα δε HELLENIC SAILING FEDERATION (H.S.F), η οποία αποτελεί την ανώτατη οργάνωση των σωματείων αυτών (άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2725/1999).

  2. Ως έδρα της Ε.Ι.Ο ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

  3. Η Ε.Ι.Ο. έχει δική της σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά τον τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ και το έτος ιδρύσεως 1951, και μέσα στο κύκλο απεικονίζεται Αθηναϊκή τριήρης. Επίσης έχει δικό της σήμα που αποτελείται από τριγωνικό επισείοντα χρώματος λευκού, ο οποίος φέρει περιμετρικά γαλάζια ταινία, στο επάνω αριστερό τμήμα την Αθηναϊκή τριήρη και στο κέντρο με χρώμα γαλάζιο τα γράμματα Ε.Ι.Ο.

  4. Απαγορεύεται η συστέγαση της Ομοσπονδίας και εμπορικής επιχείρησης.

  Το Πρώτο καταστατικό της Ομοσπονδίας - Ολο το χειρόγραφο Το Πρώτο καταστατικό της Ομοσπονδίας

   

  ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ 1. Σκοπός της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας είναι η καλλιέργεια, διάδοση, προαγωγή, ανάπτυξη και οργάνωση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας σε όλη την χώρα.

  2. Την επίτευξη των σκοπών της η Ομοσπονδία επιδιώκει ιδίως με :

  α. Την ανάθεση, προκήρυξη, έγκριση, διοργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία κάθε μορφής αθλητικών αγώνων μεταξύ των σωματείων-μελών της καθώς και διεθνών αγώνων.
  β. Τη συγκρότηση και συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών Εθνικών Ομάδων σε αγώνες που διοργανώνονται από τη διεθνή Ομοσπονδία και τις διεθνείς ενώσεις όλων των κατηγοριών σκαφών.
  γ. Το συντονισμό της δράσης μεταξύ των σωματείων-μελών της.
  δ. Την ηθική και υλική ενίσχυση των σωματείων-μελών της, καθώς και τον έλεγχο χρήσης και συντήρησης του υλικού που παραχωρείται προς αυτά.
  ε. Τη συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με άλλα εμπλεκόμενα με το άθλημα Υπουργεία, με τους υπεύθυνους φορείς για τον αθλητισμό που καλλιεργείται στα σχολεία, στις ένοπλες δυνάμεις, στα μαζικά προγράμματα, σε εργασιακούς χώρους και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών.
  στ. Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό και τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στις διεθνείς ενώσεις σκαφών κ.λ.π .
  ζ. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού περιεχομένου.
  η. Την απόκτηση διαφόρων τύπων σκαφών Ολυμπιακών, Διεθνών και Εθνικών κατηγοριών (κλάσεων), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές.
  θ. Την έκδοση έντυπου, οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού υλικού και κάθε άλλου μέσου που αποσκοπεί στην προαγωγή του αθλήματος και την ανάπτυξη γενικά του αθλητισμού.
  3. Η Ε.Ι.Ο. είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργεί το άθλημα του άρθρου 2 του παρόντος στην Ελλάδα. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, της περί σωματείων κειμένης νομοθεσίας και του αθλητικού νόμου, όπως ισχύει κάθε φορά. Επέμβαση στην αυτοτέλειά της, χωρίς διάταξη νόμου που να παρέχει το δικαίωμα αυτό, δε γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

  4. Δεν επιτρέπεται στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία η επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στην διοικητική και οικονομική αυτονομία των Σωματείων – μελών της, καθώς και η απεμπόλιση των δικαιωμάτων της.

   

  ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. Την Ε.Ι.Ο. συγκροτούν τα εγγεγραμμένα στη δύναμη αυτής αναγνωρισμένα, σύμφωνα με την νομοθεσία, σωματεία.

  2. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν όλα τα δικαστικώς αναγνωρισμένα ελληνικά αθλητικά σωματεία (όμιλοι) σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2725/1999, που διατηρούν τμήματα ιστιοπλοΐας ολυμπιακών κλάσεων, άλλων διεθνών κλάσεων αναγνωρισμένων από την Ε.Ι.Ο., και/ή τμήμα ανοικτής θαλάσσης, προβλεπόμενα στο καταστατικό τους, και τα οποία έχουν την κυριότητα ή χρήση των απαραίτητων υλικών και χώρων για τη δραστηριότητα αυτή.

  3. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των σωματείων-μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα ή άλλες παρόμοιες.

  4. Κάθε αθλητικό σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής, στην οποία να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, καθώς και ο ορισμός αντίκλητου για τις κοινοποιήσεις προς το σωματείο.

  Στην αίτηση επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα :

  α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια Δικαστική Αρχή, πιστοποιητικό εγγραφής του στα Βιβλία Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών κανονισμών του.

  β. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του, όπως τούτο έχει συγκροτηθεί σε σώμα, στην οποία να αναγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών του.

  γ. Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα παραχώρησης ή ενοικίασης ή δωρεάς, ότι διαθέτει, κατά κυριότητα ή χρήση, παρυδάτιες εγκαταστάσεις για την άσκηση της ιστιοπλοϊκής του δραστηριότητας.

  δ. Δήλωση ότι έχει στην κατοχή του τουλάχιστον πέντε (5) σκάφη ιστιοπλοΐας Ολυμπιακών και /ή αναγνωρισμένων από την Ε.Ι.Ο. διεθνών κλάσεων και ενός φουσκωτού ή ταχύπλοου σκάφους συνοδείας ιδιοκτησίας του σωματείου.

  ε. Ειδικά για σωματείο το οποίο δραστηριοποιείται μόνο στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης είναι απαραίτητη η εγγραφή στο μητρώο σκαφών του σωματείου πέντε (5) τουλάχιστον ιστιοπλοϊκών σκαφών ανοικτής θαλάσσης, ιδιωτικής χρήσεως, ιδιοκτησίας του σωματείου ή των μελών του, και ενός φουσκωτού ή ταχύπλοου σκάφους συνοδείας ιδιοκτησίας του σωματείου. στ. Ονομαστική κατάσταση τριάντα (30) τουλάχιστον αθλητών ιστιοπλόων, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αθλητή - ιστιοπλόου. Ειδικά, αν το σωματείο καλλιεργεί μόνο τις Ολυμπιακές και διεθνείς κλάσεις και δεν δραστηριοποιείται στην ανοικτή θάλασσα, η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές.

  ζ. Απόδειξη του Ταμείου της Ομοσπονδίας για την καταβολή από το σωματείο του προβλεπόμενου δικαιώματος εγγραφής και της προβλεπόμενης ετήσιας συνδρομής τα οποία ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της 2ης τακτικής γενικής συνέλευσης.

  Η ανωτέρω αίτηση συζητείται και κρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Προ της εγκρίσεως της εγγραφής η Ε.Ι.Ο. διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας αυτοψίας προς επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω ελαχίστων προϋποθέσεων
  Το Δ.Σ., εφόσον διαπιστώσει ότι το αιτούν σωματείο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, κάνει δεκτή την αίτηση και το εγγράφει ως μέλος στο μητρώο μελών της Ε.Ι.Ο.

  5. Τα μέλη της Ε.Ι.Ο., από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής τους και μέχρι την απόκτηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης που προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999, έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ασκούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, με εξαίρεση το δικαίωμα ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Δικαίωμα ψήφου αποκτούν μετά την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους στην Ομοσπονδία και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του παρόντος.

  6. Το σωματείο που εγγράφεται στην Ομοσπονδία μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Εφόσον το σωματείο αυτό για το πρώτο έτος από την εγγραφή του συμμετάσχει σε αγώνες που περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ι.Ο., με τον προβλεπόμενο από το καταστατικό της αριθμό αθλητών, λαμβάνει από την Ομοσπονδία, ύστερα από αίτησή του, βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω αγωνιστική δραστηριότητα. Τη βεβαίωση αυτή συνυποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) με την αίτησή του, για να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν.2725/1999, της οποίας αντίγραφο υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ι.Ο. Το σωματείο που εγγράφεται μέλος στην Ε.Ι.Ο. μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού πρέπει να καταθέσει στην Ομοσπονδία επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εντός έτους από τη χορήγηση της αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α., άλλως διαγράφεται.

  7. Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους προς την Ομοσπονδία, να μετέχουν με αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις των οργάνων αυτής, με τις διατάξεις του νόμου και γενικά να ενεργούν για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.

  8. Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας που είναι ταμειακώς εντάξει, με την επιφύλαξη άλλων άρθρων του παρόντος, δικαιούνται να μετέχουν με αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν τη γνώμη και την άποψή τους για την οργάνωση και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να προτείνουν μέλη τους για την εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας, και γενικά να ασκούν κάθε δικαίωμα που τους αναγνωρίζει το παρόν και ο νόμος.

  9. Τα σωματεία μπορούν να διοργανώνουν αγώνες μόνο με την έγκριση της Ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία.

  10. Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα ή έχουν εγκριθεί από την Ε.Ι.Ο., αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των σωματείων-μελών στους αγωνιστικούς όρους της σχετικής προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτριας αρχής.

  11. Επιτρέπεται στα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας να συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ISAF) καθώς και οι υποχρεώσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων των σωματείων – μελών για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

  12. Σωματείο - μέλος της Ε.Ι.Ο. διαγράφεται από το μητρώο της, εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  α. Εάν υποβάλει έγγραφη παραίτηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα.

  β. Εάν δεν καταθέσει στην Ομοσπονδία επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εντός έτους από τη χορήγηση της αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α

  γ. Εάν διαλυθεί ή ανακληθεί η ειδική αθλητική του αναγνώριση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις.

  δ. Εάν δεν καταβάλει την ετήσια προς την Ομοσπονδία συνδρομή, αν και προηγήθηκε προς αυτό έγγραφη προειδοποίηση με συστημένη επιστολή.

  ε. Εάν για τρία συνεχή ημερολογιακά έτη δεν έχει επιδείξει καμιά αγωνιστική δραστηριότητα, εκτός αν η έλλειψη αυτής οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

  στ. Μετά από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για παραβάσεις οι οποίες προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Ε.Ι.Ο. όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

  13. Η διαγραφή Σωματείου - μέλους αποφασίζεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., από την πρώτη Γ.Σ. ενώπιον της οποίας πρέπει να τεθεί η σχετική εισήγηση διαγραφής. Μέχρι την οριστικοποίηση της απόφασης διαγραφής το Σωματείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. κατά τη συζήτηση της διαγραφής του.

  14. Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 12α, 12β, 12γ και 12δ το Δ.Σ. επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, πριν κινηθεί η διαδικασία διαγραφής, το Δ.Σ. καλεί τη διοίκηση του Σωματείου με επιστολή επί αποδείξει, να παράσχει εγγράφως και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από της ημερομηνίας αποστολής της ανωτέρω επιστολής, εξηγήσεις, σχετικά με τους λόγους οι οποίοι οδηγούν το Σωματείο στη διαγραφή. Η μη αποστολή του εν λόγω εγγράφου εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποτελεί επαρκή λόγο για την υποβολή εκ μέρους του Δ.Σ. προτάσεως διαγραφής του Σωματείου από την Γ.Σ.

  15. Σε περίπτωση οριστικοποίησης της διαγραφής Σωματείου - μέλους της Ε.Ι.Ο. οι αθλητές του επιτρέπεται να μετεγγραφούν οποτεδήποτε ελεύθερα σε οποιοδήποτε άλλο Σωματείο - μέλος, ενώ όλα τα παραχωρηθέντα, από την Ομοσπονδία υλικά επιστρέφονται χωρίς άλλη διαδικασία.

   

  ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ 1. Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Δ.Ο.Ε. και της ISAF να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τις υποχρεώσεις των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

  Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων της Ομοσπονδίας, για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

  2. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

  α. Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων-μελών της, που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  β. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των σωματείων-μελών, που καθορίζεται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  γ. Οι τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις εκ μέρους της Γ.Γ.Α., της Ε.Ο.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου Δημόσιου φορέα.

  δ. Οι κάθε είδους δωρεές και κληροδοτήματα. Η αποδοχή των πόρων αυτών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

  ε. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.

  στ. Τα κάθε είδους έσοδα και οι πρόσοδοι από διαφημίσεις, χορηγίες και κάθε είδους εκδηλώσεις.

  ζ. Τα έσοδα από την έκδοση και ανανέωση των δελτίων ταυτότητας αθλητών

  η. Οι εισπράξεις από δικαιώματα συμμετοχής (entry fees) σε αγώνες και κάθε είδους έσοδα από την τέλεση αγώνων.

  θ. Τα έσοδα από την πώληση βιβλίων, εντύπων, κανονισμών, χαρτών κλπ.

  ι. Τα έσοδα από τον ελλιμενισμό ναυταθλητικών σκαφών στις παραχωρηθείσες προβλήτες της Ναυταθλητικής Μαρίνας του Δήμου Καλλιθέας, καθώς και ό,τι άλλο έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί με τα Ολυμπιακά Ακίνητα.

  ια. Τα δικαιώματα για την έκδοση πιστοποιητικών καταμέτρησης σκαφών.

  Τα έσοδα από τους πόρους α, β, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ια καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο.

   

  ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο. 1. Το ανώτατο όργανο διοικήσεως της Ε.Ι.Ο. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Σωματείων - μελών της.

  2. Τα αιρετά όργανα διοικήσεως και λειτουργίας της Ομοσπονδίας τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση είναι:

  Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

  Β. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

  Γ. Η Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.)

  Δ. Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης (Ε.Α.Θ.)

  3. Εκτός από τα παραπάνω όργανα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. στην επόμενη μετά την συγκρότησή του σε σώμα συνεδρίαση, με απόφασή του, ορίζει τις ακόλουθες επί μέρους επιτροπές προς υποβοήθηση του έργου του. Α. Την Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων. (Α.Ε.Α.Ε.)

  Β. Την Επιτροπή Δραστηριότητος Σωματείων (Ε.Δ.Σ.) Γ. Την Επιτροπή Ανάπτυξης Ιστιοπλοΐας για άτομα με Αναπηρία (Ε.Α.Ι.ΑμεΑ.)

  Πέραν των ανωτέρω οργάνων το Δ.Σ. δύναται, κατά περίπτωση, να συγκροτεί οικονομικές, τεχνικές και άλλες επιτροπές οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του.

   

  ΑΡΘΡΟ 6 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γ.Σ. των Σωματείων-μελών της Ε.Ι.Ο. συνέρχεται τακτικά μεν δύο φορές μέσα σε κάθε ημερολογιακό έτος, έκτακτα δε, και μόνον για συγκεκριμένα θέματα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή αίτηση του ημίσεως τουλάχιστον των μελών της τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το Καταστατικό. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεούται να προκηρύξει την αιτηθείσα έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Στις Γ.Σ. μετέχουν με αντιπροσώπους τους όλα τα ταμειακώς εντάξει, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας.

  Η Γ.Σ. συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση προς τα σωματεία. Απόφαση σε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στα θέματα της πρόσκλησης είναι άκυρη.

  Για τη νόμιμη σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. απαιτείται η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης προς τα Σωματεία - μέλη της Ε.Ι.Ο. με συστημένη επιστολή η οποία πρέπει να κατατεθεί στο ταχυδρομείο είκοσι τουλάχιστον (20) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., και πριν οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον προκειμένου για έκτακτη Γ.Σ.

  Στην πρόσκληση, εκτός από τα προς συζήτηση θέματα, αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος πραγματοποίησης της Γ.Σ., καθώς και της τυχόν επαναληπτικής σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης. Η επαναληπτική Γ.Σ. μπορεί να γίνει στον ίδιο τόπο, την ίδια ημερομηνία και σε διαφορετική ώρα, ή το αργότερο εντός επτά ημερών.

  Τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση των Σωματείων-μελών επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της συνελεύσεως, πρέπει να είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της συνελεύσεως.

  Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται δια των αντιπροσώπων τους το ήμισυ πλέον ενός των Σωματείων- μελών της Ε.Ι.Ο., τα οποία δικαιούνται συμμετοχής μετά ψήφου κατά τα οριζόμενα στη παρ.7 του παρόντος άρθρου.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη ειδοποίηση, μέσα σε επτά το πολύ ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων αντιπροσώπων.

  Το τελευταίο αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις που η Γ.Σ. καλείται να συζητήσει την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας, οπότε απαιτείται οπωσδήποτε η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των αντιπροσώπων των Σωματείων- μελών της Ε.Ι.Ο. τα οποία δικαιούνται συμμετοχής μετά ψήφου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

  1. Η πρώτη τακτική Γ.Σ. κάθε ημερολογιακού έτους συγκαλείται το μήνα Μάρτιο με τις εξής αρμοδιότητες : α) Κρίνει και αποφασίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. για το προηγούμενο έτος και για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη.

  β) Εγκρίνει τον Ισολογισμό του προηγούμενου της Γ.Σ. έτους .

  γ) Εγκρίνει ή όχι την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που κατατίθεται στη Γ.Σ. για το προηγούμενο έτος .

  δ) Κρίνει κάθε άλλο θέμα που περιλαμβάνεται στη σχετική ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.

  2. Η δεύτερη τακτική Γ.Σ. συγκαλείται εντός του μηνός Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και στα θέματά της περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η υποβολή προς έγκριση στο σώμα του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του επομένου έτους, καθώς και του αγωνιστικού σχεδιασμού και προγράμματος αγώνων που προκηρύσσονται από την Ομοσπονδία (Πανελλήνια και περιφερειακά πρωταθλήματα, προκρίσεις, διεθνείς διοργανώσεις κ.λ.π.) και διασυλλογικών αγώνων που προκηρύσσονται από τα σωματεία μετά την έγκριση της ΕΙΟ για το ίδιο διάστημα. Επίσης, κρίνει κάθε άλλο θέμα που περιλαμβάνεται στη σχετική ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.

  3. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και των λοιπών αιρετών οργάνων της Ε.Ι.Ο. (Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχική Επιτροπή και Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης) διεξάγονται κάθε τέταρτο ημερολογιακό έτος από της εκλογής του Δ.Σ. εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

  4. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ), η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του.

  5. Η Γ.Σ. της Ε.Ι.Ο. νομίμως συγκροτούμενη έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Ομοσπονδία και αναγράφεται στα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. δεσμεύουν όλα τα εγγεγραμμένα Σωματεία - μέλη της Ε.Ι.Ο. ακόμη και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν με όσα αποφασίζονται.

  6. Η Γ.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων- μελών της Ε.Ι.Ο., οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μέλη του Σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Σωματείο. Η απόφαση για τον ορισμό γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο με έγγραφο πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. Επιτρέπεται ο ορισμός αντιπροσώπου με συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί με νεότερο έγγραφο του Σωματείου.

  Κάθε Σωματείο-μέλος της Ε.Ι.Ο. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο Σωματείο. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. και των λοιπών επιτροπών επιτρέπεται να ορίζονται ως αντιπρόσωποι Σωματείων.

  Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι ή προπονητές του σωματείου ή της Ομοσπονδίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους και για ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής, ούτε να έχουν συμβληθεί με το σωματείο ή την Ομοσπονδία για εκτέλεση έργου με αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) έτος μετά την αποπεράτωση αυτού. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος έχει εφαρμογή και για τα κωλύματα των αντιπροσώπων.

  7. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός Σωματείου - μέλους στην Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου είναι:

  α) Η εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του Σωματείου προς την Ομοσπονδία μέχρι την ημερομηνία συνόδου της Γ.Σ.

  β) Η συμμετοχή του Σωματείου που δραστηριοποιείται μόνο στην ιστιοπλοΐα Ολυμπιακών κατηγοριών και διεθνών κλάσεων αναγνωρισμένων από την Ε.Ι.Ο, στο προ της Γ.Σ. ημερολογιακό έτος, με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, με δελτίο ταυτότητας αθλητή, σε αγώνες του ετησίου αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Ι.Ο. (πανελλήνια πρωταθλήματα, περιφερειακοί και διασυλλογικοί αγώνες) καθώς και σε διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία ή από τα Σωματεία-μέλη, με την έγκριση της Ε.Ι.Ο.

  γ) Η συμμετοχή του σωματείου που δραστηριοποιείται στην ιστιοπλοΐα Ολυμπιακών κατηγοριών και διεθνών κλάσεων αναγνωρισμένων από την Ε.Ι.Ο και στην ανοικτή θάλασσα, στο προ της Γ.Σ. ημερολογιακό έτος, με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές σε αγώνες του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της ΕΙΟ και ΕΙΟ/ΕΑΘ (πανελλήνια πρωταθλήματα, περιφερειακοί και διασυλλογικοί αγώνες) καθώς και σε διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία ή από τα Σωματεία-μέλη, με την έγκριση της Ε.Ι.Ο

  δ) Η συμμετοχή του σωματείου που δραστηριοποιείται μόνον στην ανοικτή θάλασσα, στο προ της Γ.Σ. ημερολογιακό έτος, με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές σε αγώνες του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της ΕΙΟ/ΕΑΘ (πανελλήνια πρωταθλήματα, περιφερειακοί και διασυλλογικοί αγώνες) καθώς και σε διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία ή από τα Σωματεία-μέλη, με την έγκριση της Ε.Ι.Ο.

  ε) Η συμμετοχή των αθλητών αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα αγώνων. Στα αθλητικά δελτία αναφέρεται υποχρεωτικά η ημερομηνία λήξεως της ιατρικής βεβαίωσης υγείας.

  8. Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται δια των αντιπροσώπων τους το ήμισυ πλέον ενός των Σωματείων- μελών της Ε.Ι.Ο. τα οποία δικαιούνται συμμετοχής μετά ψήφου κατά τα οριζόμενα στη παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

  9. Όλες οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Οι αποφάσεις για την εκλογή των μελών όλων των αιρετών οργάνων της Ε.Ι.Ο. (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχική Επιτροπή και Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης) λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.

  10. Η Γ.Σ. πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με φανερή ψηφοφορία εκλέγει Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της και Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά της από τους παριστάμενους αντιπροσώπους. Τα καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα μπορεί να ασκήσουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. Δεν επιτρέπεται η άσκηση των εν λόγω καθηκόντων από εκπροσώπους που είναι υποψήφιοι κατά τις αρχαιρεσίες.

  11. Η Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. ή μετά την πρόταση δέκα (10) τουλάχιστον μελών της μπορεί να απονείμει τον τίτλο του επίτιμου μέλους της Ομοσπονδίας σε Σωματεία, Νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν αποδεδειγμένα πολύτιμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοπλοΐας.

   

  ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1. Από τη Γ.Σ. της Ε.Ι.Ο. εκλέγονται τα ακόλουθα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη. Στο Δ.Σ. συμμετέχει αυτοδικαίως και επιπροσθέτως ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΘ. β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.

  γ) Η Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.) η οποία αποτελείται από επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και δ) Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης (Ε.Α.Θ.) η οποία αποτελείται από εννέα (9) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Στην Ε.Α.Θ. συμμετέχουν αυτοδικαίως και επιπροσθέτως ως ισότιμα τακτικά μέλη δυο μέλη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας καθώς και οι Έλληνες εκπρόσωποι στο Ο.R.C. οι οποίοι δεν εκλέγονται από την Γ.Σ.

  2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικής Επιτροπής και Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αυτό συμπεριλαμβάνονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τακτικά μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών και χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για αναπληρωματικά μέλη στα ανωτέρω όργανα.

  3. Δεδομένου ότι στο άθλημα της ιστιοπλοΐας που καλλιεργεί η Ομοσπονδία συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψήφων που θα λάβουν αυτοί, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγομένων.

  4. Εκλέξιμοι για τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της παραγράφου 1 είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προτείνονται από τα Σωματεία - μέλη της Ε.Ι.Ο. και δικαιούνται συμμετοχής στη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 7 του παρόντος, και τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους είναι μέλη των Σωματείων που τους προτείνουν με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Σωματείο τους.

  Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερες από μια θέσεις στα όργανα του άρθρου 7, παρ. 1 του παρόντος.

  Ειδικά για τους υποψηφίους της Ε.Α.Θ. ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί :

  Δικαίωμα πρότασης υποψηφίου για την Ε.Α.Θ. έχουν μόνο τα Σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο. τα οποία κατά την διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται του έτους των αρχαιρεσιών, διοργάνωσαν έναν, τουλάχιστον, αγώνα ανοικτής θαλάσσης ο οποίος περιλαμβάνεται στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα αγώνων της Ε.Α.Θ.

  Οι προτεινόμενοι κατά τα ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη των Σωματείων που τους προτείνουν, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Σωματείο τους, και να πληρούν , οπωσδήποτε, μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α. Να έχουν συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον αγώνα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης αποστάσεως τουλάχιστον 100 ναυτικών μιλίων NONSTOP, μέσα στην τελευταία τριετία πριν από τις εκλογές.

  β. Να έχουν συμμετάσχει συνολικά σε 18 τουλάχιστον, αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης συνολικής αποστάσεως 540 ναυτικών μιλίων, μέσα στην ίδια τριετία.

  γ. Να έχουν επιλεγεί από το O.R.C. σε οποιαδήποτε από τις επιτροπές του και να έχουν μετάσχει σ’ αυτήν τουλάχιστο επί τρία έτη.

  δ. Να έχουν συμμετάσχει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Γραμματέα επιτροπής αγώνων σε πέντε τουλάχιστον αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης μέσα στην τελευταία τριετία προ των εκλογών.

  ε. Να έχουν διατελέσει στο παρελθόν μέλη της Ε.Α.Θ. για διάστημα μίας πλήρους θητείας.

  Η συνδρομή μίας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω αναγκαίων προϋποθέσεων δηλώνεται από τους ενδιαφερόμενους επί εντύπου δηλώσεως του νόμου 1599/1986, που απευθύνεται στην Ε.Ι.Ο.

  Οι προτεινόμενοι από τα Σωματεία-μέλη υποψήφιοι για τα όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση με την οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα την προταθείσα υποψηφιότητά τους.

  5. Οι υποψηφιότητες εκ μέρους των Σωματείων, καθώς και οι δηλώσεις των υποψηφίων, πρέπει να υποβάλλονται στην Ε.Ι.Ο. τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.

  Ο έλεγχος για το εκλόγιμο ή όχι των υποψηφίων, καθώς και η ανακήρυξή τους, γίνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Την προηγούμενη από τη Γ.Σ. ημέρα αναρτάται σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Ομοσπονδίας ο κατάλογος των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών, καθώς και πίνακας με τα ονόματα των αντιπροσώπων των σωματείων των δικαιούμενων ψήφου.

  Αντίγραφο του πιο πάνω καταλόγου, μαζί με τα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων και πίνακας με τα δικαιούμενα ψήφου σωματεία παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών και τη διαλογή.

  6. Οι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα όργανα της Ε.Ι.Ο. πρέπει να καταθέτουν δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένης της υπογραφής τους από αρμόδια δημόσια αρχή, ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κάτωθι κωλύματα:

  α. Να ανήκουν στο προσωπικό της Ε.Ι.Ο. για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας τους με αυτήν και ένα έτος από τη λήξη της, ούτε να είναι υπάλληλοι άλλης αθλητικής Ενώσεως ή Ομοσπονδίας.

  β. Να έχουν συνάψει σύμβαση με την Ε.Ι.Ο. για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση τους αυτή και επί ένα χρόνο μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της σχέσεως αυτής.

  γ. Να είναι έμποροι αθλητικών ειδών, οι ίδιοι, οι σύζυγοι, τα τέκνα, ή οι γονείς αυτών. Να είναι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές ή μέλη Δ.Σ. κάθε μορφής εταιρείας που έχει ως αντικείμενο την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

  δ. Να είναι μέλη Δ.Σ. άλλης αθλητικής Ενώσεως ή Ομοσπονδίας.

  ε. Να εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, που θεσπίζουν κωλύματα ή και περιορισμούς.

  7. Οι αρχαιρεσίες για τα αιρετά όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή.

  Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες.

  Τα λοιπά μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γ.Σ.

  Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, κατόπιν αιτήσεως της Ομοσπονδίας, πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

  Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι μυστική και διενεργείται με έντυπα ψηφοδέλτια χωριστά για κάθε ένα από τα εκλεγόμενα όργανα.

  Στο ψηφοδέλτιο κάθε οργάνου αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόματα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων για τα τακτικά μέλη και εν συνεχεία τα ονόματα των υποψηφίων για τα αναπληρωματικά μέλη.

  Ο αντιπρόσωπος που ψηφίζει μπορεί να βάλει μέχρι δεκαπέντε (15) σταυρούς προτίμησης για εκλογή των τακτικών μελών του Δ.Σ., μέχρι πέντε (5) για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., μέχρι τρεις (3) για την εκλογή των τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέχρι έναν (1) για την εκλογή αναπληρωματικού μέλους αυτής, μέχρι επτά (7) για την εκλογή των τακτικών μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής, μέχρι τρεις (3) για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών αυτής, μέχρι εννέα (9) για την εκλογή των τακτικών μελών της ΕΑΘ και μέχρι τρεις (3) για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών αυτής. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς από τον ανωτέρω αριθμό που ορίζεται για κάθε περίπτωση, θεωρούνται άκυρα, αλλά για την αντίστοιχη κατηγορία υποψηφίων και μόνο. Οι ψηφοφόροι εκδηλώνουν την προτίμησή τους με σταυρό, μαύρου ή κυανού χρώματος, πριν από το όνομα του υποψηφίου. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι ίσος με τον αριθμό των εκλεγομένων τακτικών μελών του οργάνου και των εκλεγόμενων αναπληρωματικών μελών αντιστοίχως.

  8. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους κατά σειράν επιτυχίας σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

   

  ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Μέσα σε οκτώ, το πολύ, ημέρες από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του Δ.Σ. συγκαλεί τα εκλεγέντα μέλη προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Εάν κατά την ημέρα της συνεδρίασης απουσιάζει έστω και ένα μέλος, η συγκρότηση ματαιώνεται. Η πρόσκληση σε νέα συνεδρίαση γίνεται εγγράφως πριν τρεις τουλάχιστον ημέρες οπότε αποφασίζεται η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίας τουλάχιστον οκτώ (8) από τα εκλεγμένα μέλη. Η συγκρότηση σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των παρισταμένων και κατ’ αυτήν εκλέγονται με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των ψηφισάντων ο Πρόεδρος, τρεις Αντιπρόεδροι, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Αναπληρωτής Ταμίας, ο Έφορος γραφείων, εγκαταστάσεων και μέσων, ο Έφορος Υλικού, ο Έφορος Χορηγιών και Εκδηλώσεων και ο Έφορος Εθνικών Ομάδων. Στα υπόλοιπα 3 μέλη του ΔΣ ανατίθενται τα καθήκοντα περιφερειακών εφόρων. Για την αποτελεσματικότερη βοήθεια προς τις περιφέρειες με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα Εφόρου ή αναπληρωτή Εφόρου στα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Επίσης, για την αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ Δ.Σ και ΕΑΘ, στο Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο συμμετέχει ως ισότιμο μέλος ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντ/δρος της Ε.Α.Θ. Αντίστοιχα δύο (2) μέλη του Δ.Σ συμμετέχουν ισότιμα στην ΕΑΘ, αποκλειομένων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ι.Ο.

  2. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή του αποφασίζει τη συγκρότηση των ακολούθων επιτροπών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος :

  α. Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων (Α.Ε.Α.Ε.) που απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη.

  β. Επιτροπή Δραστηριότητος Σωματείων (Ε.Δ.Σ.) που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη.

  γ. Επιτροπή Ανάπτυξης Ιστιοπλοΐας για Άτομα με Αναπηρία (Ε.Α.Ι.Α.με Α.) που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη.

  Με την απόφαση ορισμού των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας κάθε Επιτροπής.

  Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών είναι ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους από τις ανωτέρω επιτροπές η θέση του συμπληρώνεται με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της επιτροπής. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να προβαίνει σε αναδιάρθρωση της σύνθεσης των εν λόγω επιτροπών καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας τους.

  3. Η θητεία του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων είναι τετραετής, αρχίζει από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων αρχαιρεσιών οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους που διεξάγονται οι Ολυμπιακοί αγώνες. Σε περίπτωση πραγματοποιήσεως πρόωρων εκλογών, τότε η θητεία του νέου ΔΣ είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. Η θητεία όλων των αιρετών επιτροπών της Ε.Ι.Ο. είναι χρονικά αντίστοιχη με την θητεία του Δ.Σ. Τυχόν πρόωρες εκλογές για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. συμπαρασύρουν σε εκλογές και όλα τα υπόλοιπα αιρετά όργανα της Ομοσπονδίας των οποίων επίσης η θητεία είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας των προηγούμενων αντίστοιχων οργάνων. Αν, για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω των οκτώ (8) και συγχρόνως δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί για συμπλήρωση, τότε τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. ανασυγκροτούμενα σε Σώμα προκηρύσσουν αμέσως έκτακτη Γ.Σ. μέσα στις νόμιμες προθεσμίες για τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέων οργάνων.

  Η παραίτηση συμβούλου από αξίωμα το οποίο κατέχει δεν επιφέρει την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. Εάν παραιτηθεί και από αυτήν, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

  4. Το απερχόμενο Δ.Σ υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, μέσα σε πέντε ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα, με πρωτόκολλο το αρχείο της Ε.Ι.Ο., τα βιβλία και έντυπα της οικονομικής διαχείρισης, το ταμείο, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, το αθλητικό υλικό και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην κυριότητα ή κατοχή της Ομοσπονδίας.

  5. Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στους σκοπούς, στις κάθε είδους δραστηριότητες και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, εκτός από τα θέματα τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον ανά δίμηνο κατ΄έτος και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από πέντε τουλάχιστον συμβούλους ευρίσκεται δε σε απαρτία, όταν είναι παρόντα οκτώ τουλάχιστον μέλη του μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές για όλα τα ζητήματα που συζητούνται εκτός από εκείνες που αφορούν σε προσωπικό ζήτημα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψηφισάντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

  Η εκτέλεση των αποφάσεων μπορεί να γίνει και πριν από την επικύρωση του σχετικού πρακτικού του Δ.Σ. Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

  6. Ο Πρόεδρος, οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα έκτακτης φύσης, όταν όμως πρόκειται για σοβαρότερα θέματα εισηγείται προς το Δ.Σ. για τη λήψη της απόφασης. Συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, με πρόσκληση του Α΄ ή Β΄ Αντιπροέδρου, που μπορεί να καλέσει σε συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την κρίση του, και άλλα μέλη του Δ.Σ.

  Συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα τρία (3) από τα μέλη της.

  Για την εγκυρότητα της συνεδρίασης απαιτείται η παρουσία του Προέδρου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού του Α’ ή Β’ Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής επικυρώνονται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ.

  7. Κάθε μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του, και των ανηλίκων τέκνων του, στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α). Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 29 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

  8. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

  9. Το Δ.Σ. ορίζει τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στην I.SA.F. και στα λοιπά ιστιοπλοϊκά όργανα διεθνούς, ευρωπαϊκού ή άλλου τυχόν επιπέδου. Ειδικά οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στο O.R.C. και τις λοιπές διεθνείς ή Ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές ανοικτής θαλάσσης, ορίζονται μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Α.Θ.

  10. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τους συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

   

  ΑΡΘΡΟ 9 : ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 1. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. είναι τιμητική και άμισθη. Κατ’ εξαίρεση στα μέλη που διαμένουν εκτός λεκανοπεδίου Αττικής καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης και τυχόν διαμονής, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., το οποίο και καθορίζει το ύψος της σχετικής αποζημίωσης κατά περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα εφόρου ή αναπληρωτή εφόρου.

  Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν κατά το δυνατόν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του οργάνου. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκε έγκαιρα και αποδεδειγμένα να παραστεί εκπίπτει από την ιδιότητά του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση του Δ.Σ. Προ της λήψεως της αποφάσεως το εν λόγω μέλος καλείται εγγράφως να παραστεί ειδικά στην συνεδρίαση αυτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις απουσίες του. Εάν δεν παραστεί ή εάν οι εξηγήσεις του δεν κριθούν επαρκείς και ικανοποιητικές, το μέλος διαγράφεται.

  2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. τα οποία κατέλαβαν συγκεκριμένες θέσεις κατά τη συγκρότηση του συμβουλίου σε σώμα είναι ενδεικτικά τα εξής:

  α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

  • Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Ομοσπονδία ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης Αρχής και κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις της Ομοσπονδίας. Ο Πρόεδρος μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο.
  • Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλες τις συμβάσεις της Ε.Ι.Ο. με τρίτους.
  • Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προεδρεύει σε αυτές.
  • Συγκαλεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ι.Ο.
  • Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
  • Επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας δικαιούμενος να ελέγχει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση παράβασης του καταστατικού και των κανονισμών αυτής.
  • Μπορεί να δώσει εντολή στον ταμία για την πληρωμή επειγουσών αναγκών της Ομοσπονδίας χωρίς απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι του ποσού που εκάστοτε καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και με την υποχρέωση να φέρει προς έγκριση τη δαπάνη αυτή στην πρώτη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει.
  • Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο της Ε.Ι.Ο που εξέρχεται δια του πρωτοκόλλου.
  • Υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα.
  β. Οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ.:
  • Αναπληρώνουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση που εκείνος αδυνατεί να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο.
  • Η σειρά προτεραιότητας, μεταξύ των αντιπροέδρων στην αναπλήρωση του Προέδρου, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται κατά τη συνεδρίαση συγκρότησής του σε σώμα.
  • Εκτός από τα παραπάνω, στους τρεις αντιπροέδρους ανατίθενται τα ακόλουθα ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες προς υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του ΔΣ.
  • Ένας αντιπρόεδρος ορίζεται υπεύθυνος του Τμήματος Αθλητισμού.
  • Ένας αντιπρόεδρος ορίζεται υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων της Ομοσπονδίας και
  • Ένας αντιπρόεδρος ορίζεται υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος.
  • Με την απόφαση ανάθεσης των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους αντιπροέδρους καθορίζονται και τα όρια άσκησης των εν λόγω αρμοδιοτήτων μέσα πάντοτε στα πλαίσια του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Ι.Ο.
  γ. Ο Γενικός Γραμματέας:
  • Διεξάγει την αλληλογραφία της Ε.Ι.Ο. υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο κάθε σχετικό έγγραφο που εξέρχεται από αυτήν.
  • Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ., επιβλέποντας την ακριβή απόδοση των συζητήσεων αυτών.
  • Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής.
  • Προΐσταται των γραφείων, του προσωπικού και των επιτροπών της Ομοσπονδίας, εισηγείται δε στο Δ.Σ. την πρόσληψη ή την λήξη της συνεργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού αυτής.
  • Παρακολουθεί γενικά την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας, σε όλες τις εκδηλώσεις της, καθώς και την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.. εισηγούμενος στον Πρόεδρο για τυχόν παραβάσεις των εν λόγω κανόνων.
  • Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας.
  δ. Ο Ταμίας:
  • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και για την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας.
  • Είναι υπεύθυνος για την διενέργεια όλων των πληρωμών και εισπράξεων.
  • Υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση της δαπάνης.
  • Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα της Ομοσπονδίας τα χρήματα που εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του ταμία. Το ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά.
  • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεων ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντας αυτές καθώς και τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών και συμψηφιστικά δελτία στο Δ.Σ. κάθε δύο (2) μήνες προς έγκριση. Η ταμειακή κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα.
  • Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον Προϋπολογισμό, τον Ισολογισμό και τον Οικονομικό απολογισμό.
  • Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις καταβολής αυτών από τα μέλη.
  • Αναλαμβάνει με τον Πρόεδρο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., την ευθύνη για όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις της Ομοσπονδίας στις Τράπεζες.
  • Προΐσταται των οικονομικών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας.
  • Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία ή για κάθε πληρωμή που υπερβαίνει τις ψηφισμένες πιστώσεις ή δεν έχει απόφαση του Δ.Σ.
  • Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο για κάθε πληρωμή στην οποία προέβη μετά από εντολή του και υπερβαίνει την προς αυτόν εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
  ε. Ο Αναπληρωτής Ταμίας:
  • Αναπληρώνει τον Ταμία σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του σε περίπτωση που εκείνος αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο.
  στ. Ο Ειδικός Γραμματέας:
  • Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση που εκείνος αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο.
  • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για τη σύνταξη και επικύρωση των σχετικών κειμένων, προσυπογράφοντας αυτά μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
  ζ. Ο Έφορος Εθνικών Ομάδων:
  • Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του τμήματος αθλητισμού Αντιπρόεδρο, έχει την ευθύνη των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών (συγκρότηση, προπονήσεις, συμμετοχή σε αγώνες κ.λ.π.) και την εποπτεία του έργου των ομοσπονδιακών προπονητών.
  η. Ο Έφορος Υλικού:
  • Έχει την ευθύνη φύλαξης της υλικής περιουσίας της Ομοσπονδίας, καθώς και την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων και λοιπών στοιχείων αποθήκης.
  θ. Ο Έφορος Γραφείων, Εγκαταστάσεων και μέσων:
  • Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τόσο των κεντρικών γραφείων της Ε.Ι.Ο., όσο και κάθε είδους λοιπών εγκαταστάσεων αυτής και φροντίζει για την τήρηση της τάξης και την ευπρέπεια των χώρων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των πλωτών και κινητών μέσων της Ε.Ι.Ο.
  ι. Περιφερειακοί Έφοροι:
  • Οι περιφερειακοί έφοροι εκπροσωπούν τη Διοίκηση και αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ Ομοσπονδίας και Σωματείων .Ως εκ τούτου διατηρούν επαφή με τις διοικήσεις των Σωματείων της περιοχής ευθύνης τους και ενημερώνονται για τα προβλήματα και τα αιτήματά τους τα οποία θέτουν υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. και εισηγούνται σχετικά.
  ια. Έφορος χορηγιών και εκδηλώσεων
  • Έχει την ευθύνη για τη δημιουργία φακέλων με στόχο χορηγίες για την ομοσπονδία και τους αθλητές των εθνικών ομάδων και ενημερώνει τους υποψήφιους χορηγούς για τον τρόπο που μπορούν να διαφημιστούν. Επίσης φροντίζει για την προβολή των χορηγών και την τήρηση τυχόν συμβολαίων μεταξύ ομοσπονδίας και χορηγών. Όσον αφορά στις εκδηλώσεις προετοιμάζει και επιμελείται κάθε εκδήλωση της ομοσπονδίας (γενικές συνελεύσεις, έναρξη και λήξη τελετών αγώνων κλπ).

   

  ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Εξελεγκτική Επιτροπή α. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο γενικά της οικονομικής διαχειρίσεως της Ε.Ι.Ο. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που αναδείχτηκε μετά από κλήρωση που έγινε.

  β. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να καταρτίσει την έκθεσή της για τα οικονομικά πεπραγμένα του Δ.Σ και να την παραδώσει εγκαίρως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της όλα τα έγγραφα που θα διευκολύνουν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. Η έκθεση διαβάζεται στην Γ.Σ.

  2. Πειθαρχική Επιτροπή α. Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη της μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

  β. Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται για παραπτώματα που τελούνται από τα Σωματεία - μέλη της Ε.Ι.Ο., από μέλη των Σωματείων ή από αθλητές των εθνικών ομάδων, και προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας.

  γ. Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα, είτε με πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. ή άλλων επιτροπών αυτής, είτε με αίτηση των Σωματείων-μελών της Ε.Ι.Ο., της εκδίκασης καταγγελιών για παραπτώματα αθλητών ή μελών της Ομοσπονδίας και της επιβολής ποινών προς εξασφάλιση της τάξης και πειθαρχίας και διατήρησης σε υψηλό επίπεδο του αληθινού πνεύματος του αθλήματος της ιστιοπλοίας και του Ολυμπιακού ιδεώδους.

  δ. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Ι.Ο. μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ) μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Η ανωτέρω ανατρεπτική προθεσμία αρχίζει από την ημέρα της επίδοσης της απόφασης. Εάν η απόφαση της Πειθαρχικής επιτροπής προσβληθεί στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., αναστέλλεται η ισχύς της έως ότου εκδικαστεί απ’ αυτό.

  ε. Η Πειθαρχική Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ενεργεί μέσα στα πλαίσια του πειθαρχικού δικαίου της Ε.Ι.Ο,. όπως αυτό εγκρίνεται από τη Γ.Σ. και μπορεί να αιτηθεί προς το ΔΣ νομική υποστήριξη από δικηγόρο με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.

  3. Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης. (Ε.Α.Θ.) α. Η Ε.Α.Θ. συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμία, και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται έξι (6) τουλάχιστον μέλη της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

  Με κανονισμό λειτουργίας της Ε.Α.Θ. καθορίζονται οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του προεδρείου και των μελών της.

  Η διαχείριση των κονδυλίων που αφορούν σε επί μέρους δαπάνες της Ε.Α.Θ. γίνεται με βάση το σχετικό προϋπολογισμό που συντάσσεται με ευθύνη της επιτροπής μέσα στο συνολικό ποσό του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ε.Ι.Ο. Ειδικά για τον Ταμία ορίζεται ότι είναι υπόλογος για τη διαχείριση των πιστώσεων οι οποίες περιέρχονται αναλογικά στην Επιτροπή από το ταμείο της Ε.Ι.Ο. υπό τη μορφή προκαταβολών με απόδοση λογαριασμού.

  Εφόσον το ποσό των προκαταβολών προς την Ε.Α.Θ. υπερβαίνει τα 1000,00 € ,πρέπει να κατατίθεται σε έντοκο λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας στο όνομα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Ε.Ι.Ο/Ε.Α.Θ)

  Οι δοσοληψίες γίνονται με δύο υπογραφές ταυτόχρονα ως ακολούθως : Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Ταμίας .

  β. Η Ε.Α.Θ., ενεργώντας μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των λοιπών κανονισμών της Ε.Ι.Ο., αποτελεί το αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης.

  γ. Ειδικότερα η Ε.Α.Θ. είναι αρμόδια για :

  • Τη σύνταξη, αναθεώρηση, έκδοση και διάδοση των κανόνων που διέπουν την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης, μέσα πάντοτε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων διεθνών κανονισμών, οι οποίοι μεταφράζονται και εκδίδονται με μέριμνά της και μετά την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο.
  • Τη κατάρτιση, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα Σωματεία, του ετησίου προγράμματος πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων ανοικτής θαλάσσης το οποίο μετά από έγκριση της Γ.Σ. της Ε.Ι.Ο. περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων της Ομοσπονδίας.
  • Την καταμέτρηση των σκαφών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών και την ετήσια ανανέωσή τους.
  δ. Με κανονισμό ο οποίος εκπονείται με μέριμνα της Ε.Α.Θ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην λειτουργία της Επιτροπής.
  4. Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων. (Α.Ε.Α.Ε.) α. Η Α.Ε.Α.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

  Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και επί ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

  β. Η Α.Ε.Α.Ε επιλαμβάνεται της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό των εφέσεων που υποβάλλονται σ’ αυτήν εναντίον αποφάσεων των επιτροπών ενστάσεων ή και αγώνων, και γενικώς επιλύει διαφορές μεταξύ Σωματείων- μελών της Ε.Ι.Ο. ή μεταξύ Σωματείων και αθλητών που προκύπτουν κατά τη τέλεση ιστιοπλοϊκών αγώνων.

  γ. Η Α.Ε.Α.Ε επιμελείται της μεταφράσεως των διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών και εναρμονίζει προς αυτούς τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανονισμούς διεξαγωγής ιστιοπλοϊκών αγώνων, οι οποίοι μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ. εφαρμόζονται από όλα τα Σωματεία - μέλη της Ε.Ι.Ο. υποχρεωτικά.

  Ακόμη η επιτροπή συντάσσει σε συνεργασία με το τμήμα αθλητισμού πρότυπα υποδείγματα οδηγιών πλου και λοιπών εντύπων διεξαγωγής αγώνων τα οποία τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων Σωματείων που διοργανώνουν αγώνες. Επίσης συντάσσει και προτείνει στο ΔΣ για έγκριση τις Εθνικές Οδηγίες.

  δ. Η Α.Ε.Α.Ε. μετά από σχετικό αίτημα Σωματείου-διοργανωτή αγώνων, εκτός διασυλλογικών, προτείνει στο Γραφείο Αθλητισμού από τον κατάλογο των πιστοποιημένων διεθνών και εθνικών στελεχών αγώνων τον Πρόεδρο της αντίστοιχης επιτροπής ενστάσεων και αγώνων.

  ε. Εκπαιδεύει τα Στελέχη Αγώνων προκειμένου να Πιστοποιηθούν ως Εθνικά

  στ. Προτείνει στο ΔΣ, τα μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Εθνικών Στελεχών Αγώνων.

  5. Επιτροπή Δραστηριότητος Σωματείων. (Ε.Δ.Σ.) α. Η Ε.Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον 4 μέλη της μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

  Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και επί ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

  β. Έργο της Ε.Δ.Σ. είναι η παρακολούθηση της ιστιοπλοϊκής δραστηριότητας των Σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας, η διαπίστωση των κάθε είδους προβλημάτων που ανάγονται στη δραστηριότητα αυτή και η αντίστοιχη ενημέρωση και εισήγηση προς το Δ.Σ.

  γ. Ειδικότερα στα καθήκοντα της επιτροπής ανάγεται και ο έλεγχος της καλής χρήσης του κάθε είδους υλικού της Ομοσπονδίας, το οποίο παραδίδεται προς χρήση στα Σωματεία ή σε αθλητές τους.

  δ. Τα μέλη της Ε.Δ.Σ., εφόσον για την άσκηση της αποστολής τους απομακρύνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από τον Δήμο της μονίμου κατοικίας τους δικαιούνται των σχετικών εξόδων κίνησης, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυθημερόν επιστροφής δικαιούνται και των εξόδων διαμονής - διατροφής. Τα σχετικά ποσά εγκρίνονται και καταβάλλονται με βάση σχετική απόφαση του Δ.Σ.

  6. Επιτροπή Ανάπτυξης Ιστιοπλοΐας για Άτομα με Αναπηρία (Ε.Α.Ι.ΑμεΑ.) α. Η Ε.Α.Ι.ΑμεΑ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη της, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος.

  β. Έργο της Επιτροπής είναι η ιστιοπλοϊκή εκπαίδευση, απασχόληση, συμπαράσταση και κοινωνική πρόοδος των ατόμων που πάσχουν από σωματική αναπηρία και εν συνεχεία η ανάπτυξη αγωνιστικής ιστιοπλοΐας μέσα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Παραολυμπιακού κινήματος και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΑμεΑ (IFDS).

  γ. Για την επίτευξη του σκοπού, η Επιτροπή χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • η διοργάνωση διαφόρων ειδών εκδηλώσεων για τη διάδοση και την ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας
  • η απόκτηση και δωρεά ναυταθλητικών σκαφών, ιστίων, καταρτιών και κάθε άλλου αντικειμένου που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για την εκπαίδευση, την άθληση, την απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο ατόμων που πάσχουν από σωματική αναπηρία κ.λ.π.
  Οι συνεδριάσεις όλων των επιτροπών της Ε.Ι.Ο. συγκαλούνται με ευθύνη και μέριμνα των Προέδρων τους ή των κατά περίπτωση αναπληρωτών τους και η αλληλογραφία τους διεξάγεται διαμέσου της Γραμματείας της Ομοσπονδίας στην οποία τηρείται ένα και μόνο βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

   

  ΑΡΘΡΟ 11: ΑΘΛΗΤΕΣ 1. Η Ομοσπονδία τηρεί Μητρώο Αθλητών, στο οποίο εγγράφονται και καταχωρούνται οι αθλητές των σωματείων-μελών της, κατόπιν υποβολής υπ’ αυτών σχετικής αίτησης εγγραφής και εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας προϋποθέσεις.

  2. Αθλητής αναγνωρίζεται ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας αθλητή (άρθρο 6, παρ. 7 ε), το οποίο εκδίδει η Ομοσπονδία. Ο αθλητής μπορεί να εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών μόνο ενός σωματείου – μέλους της ΕΙΟ.

  3. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο δελτίο ταυτότητας αθλητή που εκδίδει η Ομοσπονδία. Τα ιατρικά πιστοποιητικά ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους και σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999.

  4. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία.

  5. Επιτρέπεται σε αθλητή να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, της ISAF ή της Δ.Ο.Ε. Οι πιο πάνω συμβάσεις απαιτείται να υποβάλλονται στην Ομοσπονδία για έγκριση μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους, με μέριμνα της οποίας κατατίθενται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Αν δεν συντρέχει μια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Το ποσοστό που δικαιούται η Ομοσπονδία επί του ποσού των ανωτέρω συμβάσεων είναι δυνατόν να διατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. υπέρ της αθλητικής προετοιμασίας του αθλητή.

  6. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες Κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την Φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από την Ομοσπονδία ή την αντίστοιχη Παγκόσμια για παράβαση των Κανονισμών περί Φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας του, τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα προβλεπόμενα στο νόμο ευεργετήματα και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.

  7. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας, με ποινή αποκλεισμού από πάσης φύσεως αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και στερείται των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας, καθώς και των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων του νόμου και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών.

  8. Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών των Εθνικών Ομάδων δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από την Ομοσπονδία στους αθλητές των Εθνικών Ομάδων ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.2725/1999.

   

  ΑΡΘΡΟ 12 : ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ α) Η Ε.Ι.Ο. τηρεί υποχρεωτικά τα υπό της νομοθεσίας προβλεπόμενα βιβλία και ειδικότερα τα εξής : 1. Μητρώο σωματείων-μελών.

  2. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

  3. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

  4. Βιβλία Γ΄κατηγορίας

  5. Παγίων στοιχείων

  6. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

  β) Τα ανωτέρω βιβλία, αφού αριθμηθούν και υπογραφούν στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. του Δ.Σ., θεωρούνται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

  γ) Πέραν των ανωτέρω η Ε.Ι.Ο. τηρεί και τα ακόλουθα βιβλία.

  1 Μητρώο αθλητών κατά Σωματείο, για τους οποίους έχει εκδοθεί δελτίο ταυτότητος της Ε.Ι.Ο. Τα δελτία εκτυπώνονται από την Ε.Ι.Ο. και αποστέλλονται στα Σωματεία για χρήση.

  2 Μητρώο Προπονητών

  3 Πρακτικών συνεδριάσεων των επιτροπών.

  δ) Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

   

  ΑΡΘΡΟ 13: ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει δωρητές της Ε.Ι.Ο. φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν υπέρ των σκοπών της Ομοσπονδίας ποσά από 10.000 μέχρι 50.000 € σε μετρητά, ή αντίστοιχης αξίας αθλητικό υλικό, κινητά πράγματα ή ακίνητη περιουσία. Οι προσφέροντες από 50.001 μέχρι 100.000 € αντιστοίχως ανακηρύσσονται ευεργέτες. Τέλος, οι προσφέροντες από 100.001 € και άνω αντιστοίχως ανακηρύσσονται μεγάλοι ευεργέτες.

  Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ.

  β) Μετά από πρόταση του Δ.Σ. η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας απονέμει τον τίτλο του επίτιμου μέλους της Ε.Ι.Ο. στους ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

   

  ΑΡΘΡΟ 14 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που συντάσσονται από το Δ.Σ. σε αρμονία με το παρόν καταστατικό και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, και ψηφίζονται από τη Γ.Σ. των μελών της Ε.Ι.Ο., τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και την διεξαγωγή του αθλήματος καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί.

  Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία που ανήκουν στην Ομοσπονδία.

  Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ή άλλο, από αυτόν, εξουσιοδοτημένο όργανο.

  2. Με κανονισμό προμηθειών που συνέταξε το ΔΣ της Ομοσπονδίας και εγκρίθηκε από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ρυθμίζονται όλα όσα αφορούν τους όρους, τους τρόπους, τις διαδικασίες, τα όργανα, τη δημοσιότητα και γενικά κάθε ζήτημα και λεπτομέρεια που σχετίζεται με τη προμήθεια πάσης φύσεως υλικών.

  3. Με κανονισμό που συνέταξε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και εγκρίθηκε από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της.

  4. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τους προπονητές, γυμναστές, τεχνικούς συμβούλους, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, δικηγόρους, επιστημονικούς και συντονιστές συνεργάτες, φροντιστές, δημοσιογράφους, συμβούλους δημοσίων σχέσεων και ειδικό συνεργάτη, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν.

  Ο προπονητής που προσλαμβάνεται πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του ν.2725/1999. Η σχετική σύμβαση της Ομοσπονδίας με τον προπονητή καταρτίζεται εγγράφως και είναι εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σύμβαση αυτή, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και να θεωρηθεί απ’ αυτή.

  5. Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος καταστατικού, όπως και για κάθε θέμα που ανάγεται στη λειτουργία της Ε.Ι.Ο. για το οποίο δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ισχύουν οι διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας και περί αυτού αποφαίνεται το Δ.Σ.

   

  ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ α) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή η διάλυση της Ε.Ι.Ο. πραγματοποιούνται από έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο λόγο.

  β) Η, εν λόγω, Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται οπωσδήποτε σ’ αυτήν αντιπρόσωποι εκπροσωπούντες το ήμισυ πλέον ενός των Σωματείων- μελών της Ε.Ι.Ο., τα οποίοι δικαιούνται συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.

  γ) Η απόφαση διάλυσης της Ομοσπονδίας ή η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να συγκεντρώσει πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψηφισάντων αντιπροσώπων των Σωματείων.

  δ) Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ι.Ο. η κάθε είδους περιουσία αυτής περιέρχεται στην κυριότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

   

  ΑΡΘΡΟ 16 Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 16 άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σ’ αυτό για να καταστεί αρτιότερο, εγκρίθηκε σήμερα 3 Νοεμβρίου 2013 από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό. Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει έπειτα από την καταχώριση του τροποποιημένου καταστατικού του στο Βιβλίο Σωματείων του αρμοδίου δικαστηρίου.

  Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε τροποποίηση άρθρου του Καταστατικού που τυχόν θα ήταν αντίθετο με την ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

   

   

   

   

   

   

   
   
   
       
   
  /**************************************************************** * Κώδικας για βελάκια * *****************************************************************