ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Πρόεδρος

ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ν.Α.Ο.Α. Παλαιάς Φώκαιας

ΠΑΣΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΜΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΟ ΑΛΙΜΟΥ

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
01

Άρθρο 1o

1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού

Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της ΕΙΟ, των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο, των τεχνικών και εσωτερικών κανονισμών.

Η έλλειψη  της οφειλομένης ευπρέπειας και τάξεως στις αθλητικές σχέσεις και η ασυμβίβαστη, προς το φίλαθλο πνεύμα και τις Αρχές του Ολυμπισμού, συμπεριφορά  είτε αυτή σημειώνεται πριν, κατά τη διεξαγωγή, ή μετά τη λήξη επισήμων διεθνών, εθνικών ή διασυλλογικών αγώνων και προπονήσεων είτε μέσω των Μ.Μ.Ε. ή (και) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τα διαπράττοντα πρόσωπα που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, καθώς και οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν αντικείμενο του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ι.Ο.

1β. Υπόχρεοι τήρησης του Πειθαρχικού Κανονισμού

  1. i) Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού είναι τα σωματεία της Ε.Ι.Ο., τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι βοηθοί τους, οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες της, οι αθλητές της, τα μέλη των σωματείων της και οι κριτές που μετέχουν σε οποιονδήποτε αγώνα της ΕΙΟ, όλοι δηλ. όσοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των κανονισμών.
  2. ii) Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική και προπονητική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών- προπονητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος.

1γ. Αθλητικά Πειθαρχικά Αδικήματα

Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα:

  1. i) Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου σε σχέση με κάποιον αγώνα ή όχι, που δυσφημεί το άθλημα της ιστιοπλοΐας στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΙΟ.

Ως δυσφήμιση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας θεωρούνται ειδικά και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε και οποτεδήποτε, δημόσιες προσβλητικές ή/και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των αθλητικών Αρχών, της ΕΙΟ, των μελών των Δ.Σ. και των επιτροπών της, των προπονητών, των συνεργατών της Ε.Ι.Ο, σωματείων-μελών της ΕΙΟ, των θεσμοθετημένων αθλητικών Δικαιοδοτικών Οργάνων και Επιτροπών, των μελών του ΑΣΕΑΔ, των κριτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των ανωτέρω οργάνων, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών ή παραγόντων αυτού.

  1. ii) Η σύναψη σύμβασης μη εγκεκριμένης χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών
  2. ii) Η βιαιοπραγία, η απειλή, η απόπειρα βιαιοπραγίας, η βάναυση ή υβριστική συμπεριφορά, η προσβολή αξιοπρέπειας και η γενικότερα απαξιωτική συμπεριφορά.
02

Άρθρο 2ο

2α. Συγκρότηση-Σύνθεση Πειθαρχικής Επιτροπής

Η Πειθαρχική Επιτροπή αναθέτει σε μέλος της τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση που εκείνος αδυνατεί να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο.

Η Πειθαρχική επιτροπή  ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά και πλέον από τα τακτικά μέλη, δηλαδή τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη της, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή ο Ειδικός Γραμματέας.

Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής οφείλουν να συμμετέχουν κατά το δυνατόν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του οργάνου. Μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκε έγκαιρα και αποδεδειγμένα να παραστεί, θα εκπίπτει από την ιδιότητά του και θα αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Προ της λήψεως της αποφάσεως το εν λόγω μέλος καλείται εγγράφως να παραστεί ειδικά στη συνεδρίαση αυτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις απουσίες του. Εάν δεν παραστεί ή εάν οι εξηγήσεις του δεν κριθούν επαρκείς και ικανοποιητικές, το μέλος διαγράφεται. Τακτικό μέλος οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντα ειδικής θέσης για την οποία έχει ψηφισθεί από την πλειοψηφία των λοιπών τακτικών μελών, και άρνησή του είναι αιτία έκπτωσης του. Τακτικό μέλος δύναται να παραιτηθεί για σπουδαίο λόγο.

2β. Αρμοδιότητα Πειθαρχικής Επιτροπής

1) Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων των Αθλητών, Σωματείων, Διοικητικών Παραγόντων Σωματείων, προπονητών, κριτών, τεχνικών συμβούλων και λοιπών προσώπων εμπλεκομένων καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο με το άθλημα της Ιστιοπλοΐας.

2) Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα, είτε με πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο, ή άλλων επιτροπών αυτής, είτε με αιτιολογημένη αίτηση των Σωματείων μελών της Ε.Ι.Ο, είτε κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης καταγγελίας  παντός έχοντος  έννομο συμφέρον προς εξασφάλιση των αναφερομένων στο άρθρα  του παρόντος Πειθαρχικού Δικαίου.

3) Η Πειθαρχική Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ενεργεί εντός του πλαισίου του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ι.Ο, κατόπιν έγκρισης του από τη Γενική Συνέλευση.

4) Μπορεί να αιτηθεί προς το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο, νομική υποστήριξη από νομικό σύμβουλο με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.

03

Άρθρο 3ο

3α. Διαδικασία εκδίκασης 1) Κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει, χωρίς την προηγούμενη κλήση του σε απολογία. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κατά την εξέταση του παραπτώματος συμπληρωματικά στοιχεία και από όποιο άλλο πρόσωπο ή φορέα κρίνει απαραίτητο, ακόμη και να καλέσει τον κατηγορούμενο να δώσει εξηγήσεις για την συμπεριφορά του, καταθέτοντας και σχετικό απολογητικό υπόμνημα. 2) Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών στον εγκαλούμενο με έγγραφο, ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax και ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας το αργότερο εντός (1) μηνός από την ημέρα της κοινοποίησης. 3) Την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος ο απολογούμενος, οπότε η Πειθαρχική Επιτροπή τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα εκδίκασης. Επίσης μετά από προηγούμενο αίτημα του απολογούμενου μπορεί η Πειθαρχική Επιτροπή να δεχτεί η εκδίκαση της υπόθεσης να είναι μόνο προφορική, απαλλάσσοντας τον απολογούμενο από την υποχρέωση κατάθεσης γραπτού υπομνήματος. 4) Μετά την απολογία, ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής ορίζει την ημερομηνία εκδίκασης της πειθαρχικής δίκης. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 2 και 3 του παρόντος άρθρου για την υποβολή της απολογίας  και ο απολογούμενος δεν καταθέσει υπόμνημα ή δε ζητήσει η διαδικασία να είναι προφορική, η Πειθαρχική Επιτροπή δικάζει ερήμην, κρίνοντας βάσει των δεδομένων που έχει, και επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. 5) Κατά την προφορική εκδίκαση της υπόθεσης μπορούν να παραστούν ο απολογούμενος αυτοπροσώπως ή δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου του, καθώς  και όποιου η παρουσία θεωρηθεί απαραίτητη από την Πειθαρχική Επιτροπή, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του για το παράπτωμα. Οι μαρτυρίες των προσώπων αυτών συνεκτιμώνται ελεύθερα από την Πειθαρχική Επιτροπή, χωρίς να είναι δεσμευτικές γι’ αυτήν. 6) Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωματείου αυτό μπορεί να παραστεί με το νόμιμο, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο δικηγόρο του, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα. 7) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων μπορούν οι κατά περίπτωση απολογούμενοι να προσκομίσουν ως αποδεικτικό υλικό διάφορα έγγραφα (αποσπάσματα τύπου, video αγώνα κλπ) τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα από την Πειθαρχική Επιτροπή ως δικαστικά τεκμήρια. Ειδικά οι εικόνες που προκύπτουν από λήψη ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3057/02 αποτελούν αποδεικτικά μέσα (δεδομένα) για την Πειθαρχική Επιτροπή. 3β. Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 1) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της, ή από τους αναπληρωτές τους (ως αναφέρεται ανωτέρω) και πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον τα παρακάτω: Τον τόπο και τη χρονολογία της Συνεδρίασης Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής που συμμετείχαν στην Συνεδρίαση Τα στοιχεία που έλαβε υπ’ όψη της η Επιτροπή και στα οποία στηρίχτηκε για να εκδώσει την απόφασή της. Το ονοματεπώνυμο του κρινόμενου, το αποδιδόμενο πειθαρχικό αδίκημα, τον τόπο και χρόνο τέλεσής του. Το σκεπτικό της απόφασης που περιλαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, και την τελική κρίση ,απαλλακτική ή καταδικαστική. Το είδος και την διάρκεια της ενδεχομένης ποινής και τυχόν αναστολή της. Απόσπασμα του πρακτικού της Συνεδρίασης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, όταν ζητηθεί με αίτηση. 2) Τα είδη και τα όρια των ποινών, καθώς και η διαδικασία της επιβολής καθορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού. 3) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής εφεσιβάλλονται ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ), εντός οκτώ (8) ημερών για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη κατοικία ή την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής,  και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες για τα υπόλοιπα. Η ημερομηνία της προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή επίδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης . Εάν η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής προσβληθεί στο ΑΣΕΑΔ, αναστέλλεται η ισχύς της έως την εκδίκαση από αυτό. Αντίγραφο της προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ είναι υποχρεωτικό να κατατίθεται από τον εφεσιβάλλοντα και στην ΕΙΟ. 4) Οι επιβαλλόμενες ποινές από τα Σωματεία μέλη της ΕΙΟ βάσει των καταστατικών τους προς τους αθλητές ή τα μέλη τους, πρέπει να υποβληθούν στο ΔΣ της ΕΙΟ. Το διαβιβαστικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από το πρακτικό του οργάνου που επέβαλε την ποινή και να περιλαμβάνει το  χρόνο και τόπο της Συνεδριάσεως κατά την οποίαν ελήφθη η απόφαση της ποινής και την απολογία του κατηγορουμένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητος (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και διεύθυνση κατοικίας του), καθώς και την ακριβή περιγραφή του παραπτώματος. Κατά των αποφάσεων τούτων επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΙΟ εντός 10ημέρου από της κοινοποίησής της. Η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
04

Άρθρο 4ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΟΙΝΕΣ Οι επιβαλλόμενες ποινές από την Πειθαρχική Επιτροπή είναι: 4α. ΑΘΛΗΤΩΝ 1) Επίπληξη ή αυστηρή επίπληξη για γενικότερη ήπια αντιαθλητική συμπεριφορά  αθλητών. 2) Αποκλεισμός μέχρι δύο (2) μηνών από κάθε αγώνα σε αθλητή, για ανάρμοστη, ή συκοφαντική, ή και υβριστική συμπεριφορά ή απόπειρα βιαιοπραγίας κατά συναθλητή. 3) Αποκλεισμός τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών έως και δύο (2) ετών από κάθε αγώνα για βιαιοπραγία κατά συναθλητή. Ειδικότερα σε περίπτωση ξυλοδαρμού ή εξύβρισης συγγενών α’ βαθμού η ποινή ορίζεται στα δύο (2) έτη. Οι υποπαράγραφοι 4,5 και 6 αφορούν σε συμπεριφορά των αθλητών προς τρίτους. 4) Αποκλεισμός τουλάχιστον τεσσάρων (4) και πλέον μηνών από κάθε αγώνα για ανάρμοστη ή βάναυση ή υβριστική συμπεριφορά. 5) Αποκλεισμός τουλάχιστον έξι (6) και πλέον μηνών από κάθε αγώνα, για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία. 6) Αποκλεισμός για κάθε άλλη μη αναφερόμενη ως ανωτέρω συμπεριφορά αθλητή.. 7) Οριστική διαγραφή επί βαρύτατων παραβάσεων. 8) Αθλητές οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί με μία εκ των ανωτέρω ποινών-πλην της 4.α.1 (επίπληξη) και τιμωρίας με αναστολή- αποκλείονται από την Εθνική Ομάδα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που η ποινή είναι άνω του ενός έτους αποκλείονται από τις αντίστοιχες αγωνιστικές περιόδους. 4β. ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  ΚΛΠ 1) Προσωρινή, μέχρι δύο μηνών (2), στέρηση του δικαιώματος ασκήσεως των καθηκόντων τους για ανάρμοστη η και υβριστική συμπεριφορά. 2) Προσωρινή στέρηση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, του δικαιώματος ασκήσεως των καθηκόντων τους, για βάναυση συμπεριφορά  κατά  παντός αναφερομένου προσώπου στο άρθρο 1 του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού. 3) Προσωρινή στέρηση ενός (1) έτους του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους. 4) Οριστική στέρηση δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους επί βαρύτατων παραβάσεων. 5) Πρόταση προς την ΓΓΑ για οριστική ανάκληση της αδείας τους όταν αφορά σε προπονητές, για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία κατά παντός προσώπου αναφερόμενου στο άρθρο 1 του παρόντος. Κατά την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής  δύνανται να κοινοποιούνται οι επιβαλλόμενες  ποινές στο αρμόδιο συνδικαλιστικό Όργανο. 4γ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΛΠ Επίπληξη ή σοβαρή επίπληξη. 4δ. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής έχει ως στόχο την προστασία της Ε.Ι.Ο., των σωματείων, της προσωπικότητας, ευπρέπειας και δραστηριότητας των αθλητών, έχοντας πάντα γνώμονα την πρόοδο του αθλήματος   4ε. Παραγραφή Παραπτώματος ή Αδικήματος 1) Παραγραφή Πειθαρχικού αδικήματος πραγματοποιείται με την συμπλήρωση τριετίας από την στιγμή της τέλεσής του. 2) Η έγερση της πειθαρχικής αγωγής και κάθε διαδικαστική ενέργεια της Πειθαρχικής Επιτροπής (πχ κλήση σε απολογία, εκδίκαση) επιφέρουν τη διακοπή της παραγραφής 4στ. Αποκατάσταση Η Πειθαρχική ποινή διαγράφεται από το φάκελο του πειθαρχικά διωχθέντος με την παρέλευση δύο (2) ετών από την έκδοση απόφασης και εφαρμογή της ποινής, για τις περιπτώσεις της επίπληξης και αυστηρής επίπληξης, και  ομοίως από την παρέλευση τριών (3) ετών για τις περιπτώσεις αποκλεισμού από αγώνες, στέρηση δικαιώματος άσκησης καθηκόντων και  για προσωρινή διαγραφή. 4ζ. Υποτροπή 1) Υπότροπος θεωρείται εκείνος που υποπίπτει στο ίδιο ή βαρύτερο παράπτωμα 2) Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους από της λήξεως της ποινής, επιβάλλεται νέα ποινή που είναι  είτε διπλάσια της παλαιάς, είτε  η ποινή της αμέσως  ανώτερης κατηγορίας των ως αναφερομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
05

Άρθρο 5ο

Κοινοποίηση-Έναρξη-Λήξη ποινών  1) Κάθε απόφαση της  Πειθαρχικής Επιτροπής  γνωστοποιείται άμεσα στο Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαδικασία επιβολής και ελέγχου εκτέλεσης των ποινών. 2) Αντίγραφο της αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής  περί επιβολής ποινής κοινοποιείται από την Ε.Ι.Ο. επί αποδείξει στον κατηγορούμενο, τον αιτήσαντα την δίωξη αυτού, καθώς και το Σωματείο στο οποίο ανήκει. Η ισχύς της είναι άμεσα εκτελεστή, από της επομένης της κοινοποίησης στον κατηγορούμενο, εκτός και αν ο κατηγορούμενος προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. 3) Η ποινή είναι δυνατό να δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΙΟ ή στον Τύπο και να επικολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων ή στα Γραφεία της Ομοσπονδίας.     Ο παρόν Κανονισμός συγκείμενος από 5 άρθρα, αποτελεί τον Πειθαρχικό Κανονισμό  της ΕΙΟ, εναρμονισμένο με τον  Ν. 2725/99 - όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα- καθώς και  με το  καταστατικό της Ε.Ι.Ο.
TOP