Loading...

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 1041/20.12.2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους (άτομο ή εταιρία) να αποστείλουν προσφορές  για τη θέση του Λογιστή.

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 1042/26.01.2023, καλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να αποστείλουν προσφορές έως ποσού 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,  για την επισκευή και την συντήρηση 2 γλυστρών.

Η περίοδος μεταγραφών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τους αθλητές που αναφέρονται στην παράγραφο 11.1 του εγκεκριμένου από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών που είναι αναρτημένος στο site της Ε.Ι.Ο. αρχίζει την 1η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδίου Κανονισμού.

Συγκεκριμένα η παράγραφος 11.1 αναφέρει:

 11.1.Αθλητής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε σωματείο της

προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει:

α. Διαλύθηκε με απόφαση της Γ.Σ. αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απώλεσε

την ειδική αθλητική αναγνώρισή του ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, υπό

τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή

η διαγραφή αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο.

β. Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας στο αγώνισμα (κατηγορία) που

επιδίδεται ο αθλητής.

 Οι αιτήσεις για τις μεταγραφές των αθλητών/τριών για το αγωνιστικό έτος 2022-2023 θα κατατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του ανωτέρω Κανονισμού από 1/3/2023 έως και 15/3/2023. Η κατάθεση των αιτήσεων λήγει σύμφωνα με το νόμο στις 15/03/2023 και ώρα 24:00.

 Υπενθυμίζουμε τα απαραίτητα έγγραφα :

 Αίτηση προς την Ε.Ι.Ο. από τον/την αθλητή/τρια ή των εχόντων τη γονική μέριμνα, σε περίπτωση που είναι ανήλικος, μέσω διαβιβαστικού εγγράφου του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του, στο οποίο θα αναγράφεται η αποδοχή του αθλητή από το σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Μεταγραφών. Στην αίτηση θα αιτείται η μεταγραφή του/της αθλητή/τριας και θα αναφέρονται οι λόγοι αυτής, καθώς και τα στοιχεία του/της αιτούντος αθλητή/τριας ως προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ.3 (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, e- mail, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός Μητρώου αθλητή/τριας στην Ομοσπονδία και το σωματείο στο οποίο ανήκει ως και το σωματείο στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του/της).

 Τα απαιτούμενα ανά περίπτωση μεταγραφής δικαιολογητικά (πχ διάλυση σωματείου, αναστολή δραστηριότητας στο αγώνισμα (κατηγορία) κλπ.)

 Το παράβολο μεταγραφής ορίζεται στα 100€.

 

Αναλυτικά ο κανονισμός μεταγραφών.

Η Ομοσπονδία θα βρίσκεται ,όπως και τα προηγούμενα χρόνια στη διάθεσή σας, για κάθε δυνατή βοήθεια που μπορεί να παράσχει.
Ακολουθούν πολύ σημαντικές επισημάνσεις:

 1. Σημαντικές Ημερομηνίες:
 • Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 20/4/2023
 • Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο 2022 που θέλουν να προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 20/4/2023
 • Για σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022: Υποχρεωτικά ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/6/2023
 • Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022 που είναι νέα Μέλη Ομοσπονδιών: ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/6/2023.

 Προσοχή: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 30/6/2023. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Σημαντικά πεδία στην αίτηση: 
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία  του εγγράφου αναγνώρισης και να ανεβάσετε το σχετικό αρχείο.
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Αμοιβή 250 ευρώ μικτά (μηνιαίως). Το ποσό αυτό θα πρέπει ν΄ αναγράφεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλετε. Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από 1-8-2022 έως και 31-7-2023 και θα πρέπει οι συμβάσεις του/των προπονητή/των να καλύπτει/ουν τουλάχιστον 6 μήνες ( 180 ημέρες).
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οικονομικός Προϋπολογισμός 2023 και Οικονομικός Απολογισμός 2022 : θα πρέπει να συμπληρωθούν οι νέοι κωδικοί εσόδων και εξόδων που συνδέονται με την χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ. ‘Όσοι φορείς έλαβαν χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ εντός του οικονομικού έτους 2022 θα πρέπει να την εμφανίζουν στον απολογισμό του 2022. Για το ποσό της χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ απαιτείται και Ειδικός Απολογισμός ο οποίος θα ζητηθεί στην αίτηση.   
Προτείνουμε σε ΟΛΑ τα αθλητικά σωματεία να ξεκινήσουν με το άνοιγμα της πλατφόρμας την αίτηση στο ΜΗΤΡΩΟ 2023 (αρχικοποίηση αίτησης). Ένα σημαντικό όφελος είναι ότι η βεβαίωση της Περιφέρειας για τη θεώρηση βιβλίων έχει ισχύ για 12 μήνες οπότε αν το σωματείο την έχει λάβει από τον Μάρτιο του 2022 και μετά αυτή είναι εν ισχύ και δεν χρειάζεται να υποβάλλει νέα.

Επισυνάπτονται :

 • Η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ)
 • Οι διευκρινήσεις από την Γ.Γ.Α.


 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 1041/20.12.2022, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών προπονητή ιστιοπλοΐας.

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 1041/20.12.2022, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών προπονητή ιστιοπλοΐας.

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 1041/20.12.2022, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών προπονητή ιστιοπλοΐας.

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 1041/20.12.2022, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), που ελήφθη ομόφωνα στην υπ΄αριθ. Δ.Σ. 1042 συνεδρίασή του, της 26-01-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και την κείμενη νομοθεσία, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο. να συμμετάσχουν στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 26η Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 08.30, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω της COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων (Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.00, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.  Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων  των σωματείων-μελών.

Πρόσκληση

Σε συνέχεια της έκδοσης του ΦΕΚ ίδρυσης Σχολής προπονητών Α επιπέδου για αθλητές με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς και ΠαραΟλυμπιακούς Αγώνες ή 1η – 6η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή 1η – 4η σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών, σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά αύριο,
31/1/2023 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 28/2/2023 και οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συνδέσμου: https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/description/

Για τις βεβαιώσεις των διακρίσεων από Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπορείτε να απευθύνετε το αίτημα σας στο email της σχολής προπονητών της Ομοσπονδίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.